Pristojnosti sveta

Organ odločanja o vseh zadevah v okviru nalog krajevne skupnosti je svet krajevne skupnosti, ki šteje sedem članov. Svet krajevne skupnosti izvolijo občani četrtne skupnosti to je volilci s stalnim prebivališčem v krajevni skupnosti na podlagi enake volilne pravice s tajnim glasovanjem po večinskem sistemu.

Pristojnosti Sveta KS:

 • sprejema statut krajevne skupnosti,
 • voli predsednika sveta in na njegov predlog tudi podpredsednika sveta,
 • sprejema letni finančni načrt in zaključni račun,
 • sprejema letni program dela,
 • predlaga razpis referenduma za uvedbo samoprispevka,
 • po potrebi v četrtni skupnosti sklicuje zbore občanov,
 • sodeluje z občinskim svetom in županom pri izvrševanju nalog,
 • daje pobude in predloge za sprejem, spremembo ali dopolnitev odlokov in drugih splošnih aktov občine,
 • oblikuje osnutek potreb za letni proračun občine iz vsebine KCG in Opremljanja stavbnih zemljišč,
 • oblikuje mnenja in pobude za obravnavo na sejah občinskega sveta, skladno s statutom občine ali statutarnimi sklepi,
 • imenuje komisije ali delovna telesa za trajne ali občasne naloge,
 • odloča o drugih zadevah, ki jih določa statut in statutarni sklepi.

Naloge sveta

Krajevna skupnost Strojnska Reka je kot ožji del občine samoupravna skupnost občanov, organizirana na območij oziroma naselij: Tolsti Vrh-del, Zelen Breg in Stražišče-del. Pristojnosti in naloge krajevne skupnosti so:

 • sprejema statut,
 • upravlja in razpolaga s svojim premoženjem in sredstvi,
 • sprejema program razvoja skupnosti,
 • upravlja z javnimi infrastrukturnimi objekti, ki jih je občina prenesla v upravljanje skupnosti.

Sodeluje pri opravljanju javnih zadev v občini, ki so neposredno ali posredno v interesu KS:

 • daje predloge in sodeluje pri pripravi razvojnih programov občine na področju javne infrastrukture na svojem območju ter sodeluje pri izvajanju komunalnih investicij in investicij v javno razsvetljavo na njihovem območju in sodeluje pri nadzoru nad opravljenimi deli,
 • sodeluje pri pripravi programov oskrbe s pitno vodo in zaščiti virov pitne vode, sodeluje pri pridobivanju soglasij lastnikov zemljišč za dela s področja gospodarskih javnih služb,
 • daje predloge za sanacijo divjih odlagališč komunalnih odpadkov in sodeluje pri njihovi sanaciji,
 • daje predloge za ureditev in olepševanje kraja (ocvetličenje, ureditev in vzdrževanje sprehajalnih poti ipd.) in pri tem sodeluje,
 • daje pobude za dodatno prometno ureditev (prometna signalizacija, ureditev dovozov in izvozov, omejevanje hitrosti ipd.),
 • predlaga programe javnih del, - sodeluje in daje mnenja pri javnih razgrnitvah prostorskih, planskih in izvedbenih aktov, ki obravnavajo območje njihove skupnosti, - oblikuje pobude za spremembo prostorskih, planskih in izvedbenih aktov ter jih posreduje pristojnemu organu občine,
 • daje mnenja glede spremembe namembnosti kmetijskega prostora v druge namene, predvidenih gradenj večjih proizvodnih in drugih objektov v skupnosti, za posege v kmetijski prostor (agromelioracije, komasacije), pri katerih bi prišlo do spremembe režima vodnih virov,
 • seznanja pristojni organ občine s problemi in potrebami prebivalcev skupnosti na področju urejanja prostora in varstva okolja,
 • sodeluje pri organizaciji kulturnih, športnih in drugih prireditev,
 • spremlja nevarnosti na svojem območju in o tem obveščajo štab za civilno zaščito ter po potrebi prebivalstvo in sodeluje pri ostalih nalogah s področja zaščite in reševanja,
 • daje soglasja k odločitvam o razpolaganju in upravljanju s premoženjem občine, ki je skupnostim dano na uporabo za opravljanje njihovih nalog,
 • opravlja druge zadeve, ki jih določa statut in, ki jih je občina iz svoje pristojnosti prenesla na skupnost.

Krajevni skupnosti se za opravljanje nalog določenih s statutom občine in statutarnim sklepom zagotovijo sredstva iz proračuna občine. Občina zagotavlja iz občinskega proračuna tudi sredstva za delovanje krajevne skupnosti.

Drugi viri sredstev krajevne skupnosti so:

 • najemnine za objekte, prostore in površine, ki jih ima v upravljanju KS,
 • sredstva pokroviteljev,
 • donatorski prispevki,
 • samoprispevek (če je uveden za območje KS),
 • prostovoljni prispevki,
 • dnevne komunalne takse,
 • lastna dejavnost,
 • druga sredstva.

Prihodki in izdatki za posamezne namene se razporedijo s finančnim načrtom krajevne skupnosti. Sredstva krajevne skupnosti se smejo uporabiti le za namene določene s finančnim načrtom. Za izvrševanje finančnega načrta je odgovoren predsednik sveta krajevne skupnosti. Finančni načrt krajevne skupnosti sprejme svet krajevne skupnosti. Po preteku leta za katerega je bil sprejet finančni načrt krajevne skupnosti sprejme svet krajevne skupnosti zaključni račun za preteklo leto. V zaključnem računu se izkažejo predvideni in doseženi prihodki ter predvideni in doseženi odhodki.

Sestava sveta

Svet KS Strojnska Reka sestavljajo:

 1. Silva BAN, predsednica, Stražišče 16
 2. Branko MERKAČ, podpredsednik, Stražišče 17
 3. Tanja HUDRAP, članica, Tolsti vrh 128
 4. Romana PETEK, članica, Tolsti vrh 101
 5. Sabina RANC, članica, Zelen breg 10
 6. Boris RANC, član, Zelen breg 10
 7. Janez ROŽEJ,član, Zelen breg 15

Vremenska napoved

Zadnje novice

Kontakt

Gačnikova pot 5
2390 Ravne na Koroškem
T: +386 2 8216000
F: +386 2 8216001
E: info@strojnska-reka.si
W: www.strojnska-reka.si

Sestava sveta KS

Svet KS Strojnska Reka sestavljajo:

 1. Silva BAN, predsednica, Stražišče 16
 2. Branko MERKAČ, podpredsednik, Stražišče 17
 3. Tanja HUDRAP, članica, Tolsti vrh 128
 4. Romana PETEK, članica, Tolsti vrh 101
 5. Sabina RANC, članica, Zelen breg 10
 6. Boris RANC, član, Zelen breg 10
 7. Janez ROŽEJ,član, Zelen breg 15

Statistični podatki

 

Površina

Prebivalci

Stražišče   2,8 km2   206
Tolsti vrh 12,3 km2   908
Zelenbreg   5,2 km2   162
Skupaj 20,3 km2 1276
JSN Megazine template designed by JoomlaShine.com